რეგისტრაცია რეპეტიტორებისთვის / პაროლის აღდგენა
წესები, რომელიც გამოსაცდელმა უნდა დაიცვას გამოცდაზე

05/03/2013

• სამუშაო მაგიდებთან დასხედით იმ ნომრების მიხედვით, რომლებიც რეგისტრაციის დროს დაგირიგდათ!

•  არ  დააწყოთ  მერხზე  არც  ერთი  ნივთი  პირადობის  მოწმობის,  გელიანი  კალმის,

(რომელიც  გამოცდის  დაწყებამდე  დაგირიგდებათ)  ტესტის  რვეულისა  და  პასუხების ფურცლის გარდა (წყალი, პლასტმასის ბოთლით, შეგიძლიათ დადგათ იატაკზე);

სამუშაო მაგიდაზე რაიმე სხვა ფურცლის აღმოჩენის შემთხვევაში მიიღებთ

გაფრთხილებას,  მსგავსი  ან  ნებისმიერი  სხვა  დარღვევის  განმეორების  შემთხვევაში მოიხსნებით გამოცდიდან;

• ვალდებული ხართ ტესტების რვეულებისა და პასუხების ფურცლების დარიგებისას

დაკვირვებით, სათითაოდ გადაფურცლოთ ტესტის რვეული და პასუხების ფურცელი კურატორთან ან  მეთვალყურესთან ერთად, რათა დარწმუნდეთ, რომ ტესტის რვეული და პასუხების ფურცელი  დაუზიანებელია, რის შემდეგაც სექტორის უწყისში მოაწერთ ხელს დაუზიანებელი ტესტის რვეულისა და პასუხების ფურცლის მიღების თაობაზე;

• თუ  ხარვეზიანი  ტესტის  რვეული  ან  პასუხების  ფურცელი  შეგხვდათ,  მას  ახლით შეგიცვლიან;

• პასუხების ფურცელზე კურატორის ან მეთვალყურის მიერ დაკრული შტრიხკოდის

ნომერს საკუთარი ხელით გადაიტანთ სექტორის უწყისის შესაბამის გრაფაში;

• არ შეიძლება შტრიხკოდის საწერი კალმით გაფერადება ან სხვაგვარი დაზიანება! ასეთ შემთხვევაში ნაშრომი არ გასწორდება;

•  ტესტზე  მუშაობის  დაწყება  შეიძლება  მხოლოდ  მას  შემდეგ,  რაც  დასრულდება ტესტების  რვეულებისა და პასუხების ფურცლების დარიგება (პასუხების ფურცლებზე დაიკვრება შტრიხკოდები) და დაიწყება საგამოცდო დროის ათვლა. ამის თაობაზე თქვენ გაცნობებთ გამოცდის კურატორი ან მეთვალყურე;

•  პასუხების  ფურცლის  შევსება  დასაშვებია  მხოლოდ  გელიანი  კალმით,  რომელიც გამოცდის დაწყებამდე დაგირიგდებათ;

• იმ  შემთხვევაში,  თუ  პასუხების  ფურცლის  შევსებისას  თქვენ  შემჩნეული  იქნებით განსხვავებული ფერის მელნის გამოყენებაში, მიიღებთ გაფრთხილებას და ჩამოგერთმევათ  პასუხების  ფურცელი,  რომლის  ნაცვლად  გადმოგეცემათ  პასუხების სათადარიგო ფურცელი, მსგავსი ან ნებისმიერი სხვა დარღვევის განმეორების შემთხვევაში მოიხსნებით გამოცდიდან;

• პასუხების  ფურცელი,  რომლის  შევსებისას  გამოყენებული  იქნება  სხვა  კალამი,  არ გასწორდება;

• თუ დროზე ადრე დაიწყებთ ტესტზე მუშაობას, მიიღებთ გაფრთხილებას, მსგავსი ან ნებისმიერი სხვა დარღვევის განმეორების შემთხვევაში მოიხსნებით გამოცდიდან;

• კურატორს ან მეთვალყურეს მხოლოდ ხელის აწევით შეგიძლიათ მიმართოთ;

• გამოცდის მსვლელობისას, საჭიროების შემთხვევაში, შეგიძლიათ დროებით დატოვოთ საგამოცდო  სექტორი  თანმხლებ  პირთან  ერთად.  ეს  დრო  არ  დაემატება  საგამოცდო დროს;

• ორი გამოსაცდელი ერთდროულად ვერ დატოვებს საგამოცდო სექტორს;

 

აკრძალულია კურატორის ან მეთვალყურისათვის ტესტის შინაარსთან დაკავშირებული  კითხვების  დასმა.  ამ  დროს  მიიღებთ  გაფრთხილებას,  დარღვევის განმეორების შემხვევაში მოიხსნებით გამოცდიდან;

• აკრძალულია გამოცდის პროცესის დროს საუბარი. ერთმანეთთან გადალაპარაკების შემთხვევაში მიიღებთ გაფრთხილებას, მსგავსი ან ნებისმიერი სხვა დარღვევის განმეორების შემთხვევაში მოიხსნებით გამოცდიდან;

•  ერთმანეთის   დახმარების   მცდელობის   ან   სხვა   პირისაგან   დახმარების   მიღების შემთხვევაში მიიღებთ გაფრთხილებას; მსგავსი ან ნებისმიერი სხვა დარღვევის განმეორების შემთხვევაში მოიხსნებით გამოცდიდან;

• დამხმარე მასალის გამოყენების შემთხვევაში მიიღებთ გაფრთხილებას. განმეორების შემთხვევაში მოიხსნებით გამოცდიდან;

• აკრძალულია  ლექსიკონის,  პეიჯერის,  მობილური  ტელეფონის,  კალკულატორის  ან სხვა ელექტრონული ხელსაწყოს გამოცდაზე შეტანა. მათი თუნდაც გამორთულ მდგომარეობაში აღმოჩენის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ მოიხსნებით გამოცდიდან;

• გამოცდის  დასრულებამდე  10  წუთით  ადრე  შეგახსენებთ  დროს,  რათა  დროულად დაასრულოთ ტესტზე მუშაობა;

დრო არავის დაემატება (გარდა სამედიცინო ცნობით დადასტურებული ფუნქციონალური დარღვევებისა);

• თუ დროზე ადრე დაასრულებთ ტესტზე მუშაობასა და პასუხების ფურცლის შევსებას, ხელის აწევით მიმართავთ მეთვალყურეს ან კურატორს, რომლებსაც დადგენილი წესით ჩააბარებთ ტესტის რვეულს, პასუხების ფურცელს და მხოლოდ ამის შემდეგ დატოვებთ საგამოცდო სექტორს;

არ გასწორდება იმ გამოსაცდელის ნაშრომი, რომელიც საგამოცდო დროის ამოწურვისთანავე არ შეწყვეტს მუშაობას და არ დახურავს ტესტს!

• არ  გასწორდება  იმ  აპლიკანტის  ნაშრომი,  რომელიც  პასუხების  ფურცელს  დააწერს სახელს, გვარს ან პიროვნების იდენტიფიცირების შესაძლებლობის შემცველ რაიმე სხვა ინფორმაციას,  მაგ.,  მეტსახელს!   ან   რაიმე  სახის  ისეთ  გრაფიკულ  გამოსახულებას, რომელიც დაკავშირებული არ არის ტესტურ დავალებასთან;

ტესტის რვეულისა და პასუხების ფურცლის ჩაბარების ფაქტს ხელმოწერით დაადასტურებთ სექტორის უწყისში;

•  წესრიგის   უხეში   დარღვევის,   აგრეთვე   საგამოცდო   პროცესში   მონაწილე   პირის შეურცხყოფის ან სხვა მსგავს შემთხვევაში მოიხსნებით გამოცდიდან;

• გახსოვდეთ, პასუხების ფურცლის გაკეცვა არ შეიძლება!

გაკეცილი პასუხების ფურცელი არ გასწორდება;თქვენ ვალდებული ხართ

დაემორჩილოთ გამოცდის კურატორის, მეთვალყურის ან სხვა პასუხისმგებელი პირის ნებისმიერ   გადაწყვეტილებას,   მათ   შორის,   გადაწყვეტილებას   გამოცდიდან   თქვენი მოხსნის შესახებ.

გისურვებთ წარმატებებს!

   
სიახლეები
WSA — „ სამედიცინო განათლების ინოვაციური მეთოდები“
ქალთა სამეცნიერო ასოციაცია აქტიურად უჭერს მხარს სამეცნიერო და აკადემიური განვითარების საერთაშორისო ...
National Cyber Security Association - Georgia
კიბერუსაფრთხოების ეროვნულმა ასოციაციამ (NCSA) ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის (BTU) სტუდენტებისთვის ...
Women’s Scientific Association — ქალ მეცნიერთა ასოციაცია
...
ყველა სიახლე »