რეგისტრაცია რეპეტიტორებისთვის / პაროლის აღდგენა
გეომედი - უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიღების წესები

15/10/2018

 

აბიტურიენტთა/მაგისტრანტობის კანდიდატთა ხელშეწყობისა და სტუდენტთა მობილობის მიზნით საქართველოს აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში აკრედიტებული პროგრამით სწავლა ერთიანი ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დადგენილი წესითა და დადგენილ ვადებში დასაშვებია:

1. აბიტურიენტებისათვის, რომლებმაც უცხო ქვეყანაში მიიღეს სრული ზოგადი ან მისი ეკვივალენტური განათლება და სრული ზოგადი განათლების ბოლო 2 წელი ისწავლეს უცხო ქვეყანაში;
2. სტუდენტებისათვის, რომლებიც უცხო ქვეყანაში ცხოვრობდნენ ბოლო 2 ან მეტი წლის განმავლობაში და სწავლობენ უცხო ქვეყანაში ამ ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში.
3. მაგისტრანტობის კანდიდატებისთვის, რომლებიც უცხო ქვეყანაში ცხოვრობდნენ ბოლო 2 ან მეტი წლის განმავლობაში და რომლებმაც უცხო ქვეყანაში მიიღეს შესაბამისი უმაღლესი განათლების აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
4. მაგისტრანტობის კანდიდატებისთვის, რომლებიც უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩაირიცხნენ “უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 52-ე მუხლის მე-3 პუნქტით დადგენილი წესით;
5. სტუდენტებისთვის, რომლებიც უცხო ქვეყანაში ცხოვრობდნენ ბოლო 2 ან მეტი წლის განმავლობაში და სწავლობენ უცხო ქვეყანაში ამ ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მაგისტრატურაში.

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2009 წლის 4 სექტემბერის №725 ბრძანებით დამტკიცდა ”საქართველოს აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ერთიანი ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე აკრედიტებული პროგრამით სწავლის უფლების მქონე აბიტურიენტების/მაგისტრანტობის კანდიდატების/სტუდენტების მიერ დოკუმენტების წარმოდგენისა და განხილვის წესი”;
ზემოთ ჩამოთვლილ პირებს უფლება აქვთ განცხადებით მომართონ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, საქართველოში ბოლო ჩამოსვლიდან 2 წლის განმავლობაში.
განცხადების ფორმა, რომელიც დამტკიცებულია მინისტრის №725 ბრძანებით, აბიტურიენტს/მაგისტრანტობის კანდიდატს/სტუდენტს შეუძლია მიიღოს სამინისტროში ან ამობეჭდონ განცხადების ფორმა

განცხადებას უნდა დაერთოს შემდეგი დოკუმენტები:

აბიტურიენტებისათვის
1. მოქალაქეობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ყველა გვერდის ასლი;
2. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული დოკუმენტი უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების თაობაზე; (საგანმანათლებლო დოკუმენტის აღიარებისათან დაკავშირებით იხილეთ ვებ გვერდი www.eqe.gov.ge, მისამართი: თბილისი, ალექსიძის ქ. №1, (995 32 2 36 57 92) ელ.ფოსტა – info@eqe.ge )
3. სრული ზოგადი განათლების ბოლო 2 წლის განმავლობაში უცხო ქვეყანაში სწავლის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
4. აბიტურიენტის მიერ არჩეული დაწესებულების ხელმძღვანელის წერილობითი თანხმობა ინსტიტუციური აკრედიტაციის შედეგად განსაზღვრულ სტუდენტთა საერთო რაოდენობის ფარგლებში არსებულ ვაკანტურ ადგილზე აბიტურიენტის მიღების შესაძლებლობის თაობაზე (სახელის, გვარისა და ფაკულტეტის/სპეციალობის მითითებით).

მაგისტრანტობის კანდიდატებისათვის
1) მოქალაქეობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ყველა გვერდის ასლი;
2) უცხო ქვეყანაში ბოლო 2 წლის ან მეტი წლის განმავლობაში ცხოვრების დამადასტურებელი ერთ-ერთი შემდეგი დოკუმენტი:
ა) უცხო ქვეყანაში რეგისტრაციის დოკუმენტი;
ბ) საკონსულო აღრიცხვის დოკუმენტი;
გ) ნებისმიერი სხვა დოკუმენტი, რომელიც უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად ადასტურებს პირის ამ ქვეყნის ტერიტორიაზე ცხოვრების ფაქტს;

3) საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული დოკუმენტი უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების თაობაზე; (საგანმანათლებლო დოკუმენტის აღიარებისათან დაკავშირებით იხილეთ ვებ გვერდი www.eqe.gov.ge, მისამართი: თბილისი, ალექსიძის ქ. №1, (995 32 2 36 57 92) ელ.ფოსტა – info@eqe.ge )
4) მაგისტრანტობის კანდიდატის მიერ არჩეული დაწესებულების ხელმძღვანელის წერილობითი თანხმობა ინსტიტუციური აკრედიტაციის შედეგად განსაზღვრულ სტუდენტთა საერთო რაოდენობის ფარგლებში არსებულ ვაკანტურ ადგილზე მაგისტრანტობის კანდიდატის მიღების შესაძლებლობის თაობაზე (სახელის, გვარისა და ფაკულტეტის/სპეციალობის მითითებით).
მაგისტრანტობის კანდიდატებისათვის, რომლებიც საქართველოს აკრედიტებულ უმაღლესსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩაირიცხნენ “უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის52-ე მუხლის მე-3 პუნქტით დადგენილი წესით
1. მოქალაქეობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ყველა გვერდის ასლი;
2. საქართველოში მიღებული კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის – დიპლომისა და დიპლომის დანართის ასლები;
3. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების რექტორის აქტი, რომელიც ადასტურებს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში პირის „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 52–ე მუხლის მე–3 პუნქტით დადგენილი წესით ჩარიცხვას;
4. მაგისტრანტობის კანდიდატის მიერ არჩეული დაწესებულების ხელმძღვანელის წერილობითი თანხმობა ინსტიტუციური აკრედიტაციის შედეგად განსაზღვრულ სტუდენტთა საერთო რაოდენობის ფარგლებში არსებულ ვაკანტურ ადგილზე მაგისტრანტობის კანდიდატის მიღების შესაძლებლობის თაობაზე (სახელის, გვარისა და ფაკულტეტის/სპეციალობის მითითებით).

სტუდენტებისათვის

1. მოქალაქეობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ყველა გვერდის ასლი;
2. უცხო ქვეყანაში ბოლო 2 წლის ან მეტი წლის განმავლობაში ცხოვრების დამადასტურებელი ერთ-ერთი შემდეგი დოკუმენტი:
ა) უცხო ქვეყანაში რეგისტრაციის დოკუმენტი;
ბ) საკონსულო აღრიცხვის დოკუმენტი;
გ) ნებისმიერი სხვა დოკუმენტი, რომელიც უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად ადასტურებს პირის ამ ქვეყნის ტერიტორიაზე ცხოვრების ფაქტს;
3. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული დოკუმენტი უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების თაობაზე; (საგანმანათლებლო დოკუმენტის აღიარებისათან დაკავშირებით იხილეთ ვებ გვერდი www.eqe.gov.ge, მისამართი: თბილისი, ალექსიძის ქ. №1, (995 32 2 36 57 92) ელ.ფოსტა – info@eqe.ge )
4. სტუდენტის მიერ არჩეული დაწესებულების ხელმძღვანელის წერილობითი თანხმობა ინსტიტუციური აკრედიტაციის შედეგად განსაზღვრულ სტუდენტთა საერთო რაოდენობის ფარგლებში არსებულ ვაკანტურ ადგილზე სტუდენტის მიღების შესაძლებლობის თაობაზე (სახელის, გვარისა და ფაკულტეტის/სპეციალობის მითითებით).

შენიშვნა

1. მოქალქეობის არმქონე პირის განცხადებას პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის (პასპორტი) ნაცვლად, უნდა დაერთოს ბინადრობის მოწმობის ასლი.
2. უცხო ენაზე შედგენილი დოკუმენტები უნდა იყოს თარგმნილი ქართულ ენაზე და დამოწმებული ნოტარიუსის მიერ.
3. სწავლების ენასთან და სწავლის საფასურთან დაკავშირებით მიმართეთ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს.

განაცხადის ფორმა

ნინო ჭიჭივეიშვილი
ელ. ფოსტა: geomedi2018@gmail.com

   
სიახლეები
WSA — „ სამედიცინო განათლების ინოვაციური მეთოდები“
ქალთა სამეცნიერო ასოციაცია აქტიურად უჭერს მხარს სამეცნიერო და აკადემიური განვითარების საერთაშორისო ...
National Cyber Security Association - Georgia
კიბერუსაფრთხოების ეროვნულმა ასოციაციამ (NCSA) ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის (BTU) სტუდენტებისთვის ...
Women’s Scientific Association — ქალ მეცნიერთა ასოციაცია
...
ყველა სიახლე »