რეგისტრაცია რეპეტიტორებისთვის / პაროლის აღდგენა
სამეცნიერო კვლევითი დაწესებულებები

05/05/2015

2010-2011 წწ. განხორციელდა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დაქვემდებარებული რიგი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების - სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების (კვლევითი ინსტიტუტების) რეორგანიზაცია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტრუქტურულ ერთეულებად - დამოუკიდებელ სამეცნიერო-კვლევით ერთეულებად მიერთების გზით. აღნიშნული პოლიტიკა მიზნად ისახავს სამეცნიერო და სამეცნიერო-სასწავლო დაწესებულებების ინტელექტუალური და მატერიალური პოტენციალის თანდათანობითი ინტეგრაციისათვის ხელშეწყობას, საგანმანათლებლო და  სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ეფექტურობის გაზრდას. რეორგანიზაცია ხელს შეუწყობს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მეცნიერების განვითარებისა და უმაღლესი განათლების პროგრამების საერთაშორისო სისტემასთან თავსებადობის ხარისხის გაუმჯობესებას, ახალი სამეცნიერო პერსონალის მომზადება - გადამზადების შესაძლებლობებისა  და სამეცნიერო პოტენციალის ამაღლებას.

მეცნიერებათა აკადემიები:

საქართველოში მოქმედებს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია სრული ავტონომიური უფლებებითა და სახელმწიფო დაფინანსებით და საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია სრული ავტონომიური უფლებებითა და სახელმწიფო დაფინანსებით.


სსიპ  საქართელოს  მეცნიერებათა  ეროვნული  აკადემია

პრეზიდენტი:  აკადემიკოსი გიორგი კვესიტაძე
მისამართი: თბილისი, რუსთაველის გამზ. N 52; ტელ: (+995 32) 299-88-91; ფაქსი: (+995 32) 299 88 91;
ელ.ფოსტაacademy@science.org.ge; giorgi.kvesitadze@science.org.ge
ვებ-გვერდი: http://www.science.org.ge

 
სსიპ  საქართველოს  სოფლის  მეურნეობის  მეცნიერებათა  აკადემია

პრეზიდენტი:  სსმ აკადემიის აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე
მისამართი: თბილისი, 0102, ი. ჯავახიშვილის ქ. N51.
ტელ: / ფაქსი: (+995 32) 294 02 14;
ელ.ფოსტა:  akad_sm@geo.net.gegaas.georgia@gmail.com

ვებ-გვერდი:  www.academy-as-georgia.dsl.ge

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებები:

სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
დირექტორი: ბუბა კუდავა
მისამართი: ქ. თბილისი, მ.ალექსიძის 1, კორპ. 3,  ტელ: (+995 32) 247-42-42(104) ;  Fax: (+995 32) 363241;
ელ.ფოსტა: kudava@manuscript.ac.geinfo@manuscript.ac.ge;
ვებ-გვერდი: www.manuscript.ge
სსიპ  ივანე ბერიტაშვილის  ექსპერიმენტული  ბიომედიცინის ცენტრი

დირექტორი: დავით ნადარეიშვილი
მისამართი:  0160, თბილისი, გოთუას ქ. 14; 
ტელ: (+995 32) 2 370-305;  (+995 32) 2 371-231
ელ.ფოსტა: datkakh@yahoo.com; d.nadareishvili@lifescience.org.ge
ვებ-გვერდი: www. lifescience.org.ge

საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 10 სექტემბრის  276 დადგენილებით  ოთხი სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების - სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის, სსიპ რა­დი­ობიოლოგიისა და რადიაციული ეკოლოგიის ცენტრის, სსიპ მო­ლეკ­ულური ბიოლოგიისა და ბიოლოგიური ფიზიკის ინსტი­ტუტის და სსიპ ექსპერიმენტული ნევროლოგიის სამეცნიერო-კვლე­ვითი ცენტრის ლიკვიდაციის შედეგად, აღნიშნული ინსტიტუტების ბაზაზე შეიქმნა სსიპ სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა ცენტრი.

 საქართველოს მთავრობის  2011 წლის  28  ოქტომბრის  №407 დადგენილებით  სსიპ  სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა ცენტრს შეეცვალა სახელწოდება და ეწოდა  სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული  ბიომედიცინის  ცენტრი.
სსიპ გიორგი ელიავას სა­ხელობის  ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა დავირუსოლოგიის ინ­სტიტუტი

დირექტორი: მზია ქუთათელაძე

მისამართი: 0160, თბილისი, გოთუას ქ. 3. ტელ: (+995 32) 2 381604; (+995 32) 2 374910; ფაქსი: (+995 32) 238 27 62; (+995 32) 237 52 41;
ელ.ფოსტა:   kutateladze@pha.ge;    
ვებ-გვერდი: http://www.eliava-institute.org

საქართველოს მთავრობის  2010  წლის  10 სეწქტემბრის  №274  დადგენილებით     სსიპ გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი რეორგანიზებულ იქნა სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელ  სტრუქტურულ ერთეულებად - დამოუკიდებელ სა­მეცნიერო-კვლევით ერთეულად.

საქართველოს მთავრობის  2011  წლის  28  ოქტომბრის  №406  დადგენილების საფუძველზე განხორციელდა სსიპ – ილ­­იას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რეორგანიზაცია და  უნივერსიტეტის და­მო­უ­კიდებელი სტრუქტურული ერთეული – გიორგი ელიავას სახელობის ბაქ­ტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლო­გიის  სამეცნიერო-კვლევითი ერთეული დაფუძნდა საჯარო სამართლის იურ­იდიულ პირად – გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკ­რო­ბიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტად (2012 წლის 1 იან­ვრი­დან).

სსიპ ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებად რეორგანიზებული სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებები

2010 წელს:

 • პეტრე მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი
 • რაფიელ აგლაძის არაორგანული ქიმიის  და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი 
 • მიხეილ ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტი
 • ალექსანდრე ჯანელიძის გეოლოგიის ინსტიტუტი  
 • ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი  
 • თინათინ წერეთლის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი 
 • ალექსანდრე  ნათიშვილის  მორფოლოგიის  ინსტიტუტი 
 • კავკასიის ალექსანდრე თვალჭრელიძის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტი 
 • ივანე  ჯავახიშვილის ისტორიისა  და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი 
 • შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი 
 • ანდრია რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი 
 • ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი 
 • პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი 

2011 წელს:

 • არნოლდ ჩიქობავას სახელობის  ენათმეცნიერების ინსტიტუტი 
 • ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა

სსიპ  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის   სტრუქტურულ ერთეულებად რეორგანიზებული სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებები:

 • გიორგი წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი 
 • დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის ინსტიტუტი 
 • დიმიტრი უზნაძის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი 
 • პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი 
 • სავლე  წერეთლის ფილოსოფიის ინსტიტუტი 
 • თბილისის ბოტანიკური ბაღი და ბოტანიკის ინსტიტუტი 
 • გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი*   (საქართველოს მთავრობის  2011  წლის  28  ოქტომბრის  №406  დადგენილების საფუძველზე ისევ დაფუძნდა საჯარო სამართლის იურ­იდიულ პირად)

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებად რეორგანიზებული  სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებები:

 • აგრარული რადიოლოგიის და ეკოლოგიის ინსტიტუტი    
 • მიხეილ საბაშვილის ნიადაგმცოდნეობის, აგროქიმიისა  და მელიორაციის ინსტიტუტი 
 • სერგი დურმიშიძის ბიოქიმიის და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტი 
 • სოფლის მეურნეობის ბიოტექნოლოგიის ცენტრი   
 • აგრარული ეკონომიკის ინსტიტუტი 
 • მებაღეობის,მევენახეობის და მეღვინეობის ინსტიტუტი 
 • ვასილ გულისაშვილის სატყეო ინსტიტუტი  
 • იულონ ლომოურის მიწათმოქმედების ინსტიტუტი    
 • ლევან ყანჩაველის მცენარეთა დაცვის ინსტიტუტი  
 • მეფუტკრეობის ინსტიტუტი 
 • მეცხოველეობის და საკვებწარმოების ინსტიტუტი 
 • მიხეილ რჩეულიშვილის მეცხოველეობის  ბიოლოგიური საფუძვლების ინსტიტუტი  
 • კონსტანტინე ამირაჯიბის სოფლის მეურნეობის მექანიზაცაციისა და ელექტროფიკაციის ინსტიტუტი 
 • ჩაის,სუბტროპიკული კულტურებისა და ჩაის მრეწველობის ინსტიტუტი 

სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებად  რეორგანიზებული  სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებები:

 • სამედიცინო ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტი  
 • იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი 

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებად რეორგანიზებული  სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებები:

 • არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი
 • ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი  
 • ნიკო მუსხელიშვილის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტი 
 • კვების მრეწველობის ინსტიტუტი
 • მემბრანული ტექნოლოგიების საინჟინრო ინსტიტუტი   
 • ჰიდროლოგიის  და  საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტი
 • ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი
 • წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი  
 • საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი
 • ,,ტალღა’’
 • ,,ტექინფორმი’’
 • ბიოტექნოლოგიის ცენტრი

სსიპ შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებად რეორგანიზებული  სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებები:

2010 წლიდან:

 • ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი 
 • ფიტოპათოლოგიის ინსტიტუტი

კირიაკ ზავრიევის სამშენებლო მექანიკისა და სეისმომედეგობის ინსტიტუტი რეორგანიზებულ იქნა საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 16 ნოემბრის 351   დადგენილებით   სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროსთან  სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების სახით (ამჟამად ექსპერტიზის ბიუროს  კირიაკ ზავრიევის სამშენებლო მექანიკისა, სეისმომედეგობის და საინჟინრო ექსპერტიზის  ცენტრი).

 

 

 

   
სიახლეები
WSA — „ სამედიცინო განათლების ინოვაციური მეთოდები“
ქალთა სამეცნიერო ასოციაცია აქტიურად უჭერს მხარს სამეცნიერო და აკადემიური განვითარების საერთაშორისო ...
National Cyber Security Association - Georgia
კიბერუსაფრთხოების ეროვნულმა ასოციაციამ (NCSA) ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის (BTU) სტუდენტებისთვის ...
Women’s Scientific Association — ქალ მეცნიერთა ასოციაცია
...
ყველა სიახლე »