რეგისტრაცია რეპეტიტორებისთვის / პაროლის აღდგენა
სამეცნიერო ფონდები

05/05/2015

სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი დაარსდა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 28 ივლისის ბრძანებით

 

სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი არის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და ქართველოლოგიის, ჰუმანიტარული და სოციალური მეცნიერებების  ფონდის (რუსთაველის ფონდის) უფლებამონაცვლე. 

 

ფონდის მიზნია მეცნიერების დაფინანსებისათვის განკუთვნილი სახსრების რაციონალური ხარჯვის უზრუნველყოფა, მეცნიერების დაფინანსების ერთიანი სისტემის შექმნა და მის მიმართ საზოგადოების ნდობის ჩამოყალიბება. ასევე, სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების ბენეფიციართა საქმიანობის მონიტორინგი და სამინისტროსათვის ანგარიშის წარდგენა საგრანტო დაფინანსების საფუძველზე შექმნილი ახალი სამეცნიერო პროდუქციისა და მოსალოდნელი ეკონომიკური ეფექტის მონაცემების თაობაზე.

 

ფონდს ხელმძღვანელობს გენერალური დირექტორი, რომელიც პასუხისმგებელია საგრანტო პროექტების შესრულებასა და მონიტორინგზე, ფონდის საქმიანობის კანონიერებაზე. ფონდის მართვის ორგანოა სამეცნიერო საბჭო, რომელიც ზედამხედველობას უწევს ფონდის საქმიანობას, ამტკიცებს მის ბიუჯეტსა და შერულების ანგარიშს.

 

სამეცნიერო საზოგადოებასთან, სახელმწიფოსთან და კერძო სტრუქტურებთან თანამშრომლობის გზით ფონდი თავის საქმიანობას ახორციელებს გამჭვირვალედ და მიუკერძოებლად.

 
 

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი პროექტებს 10 სამეცნიერო მიმართულებით დააფინანსებს. ესენია:


 
  1. ქართველოლოგიის მეცნიერებები;
  2. ჰუმანიტარული, ეკონომიკური და სოციალური მეცნი­ერე­ბები;
  3. საინჟინრო მეცნიერებები, მაღალტექნოლოგიური მასალე­ბი;
  4. საინფორ­მა­ციო ტექნოლოგიები, ტელეკომუნიკაციები;
  5. მათემატიკური მეცნიერებები;
  6. ფიზიკური და ქიმიური მეცნიერებები;
  7. სიცოცხლის შემსწავლელი მეცნიერებები;
  8. სამედიცინო მეცნიერებები;
  9. დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები და გარემო;
  10. აგრარული მეცნიერებები.
 
 
 

ვებ - გვერდი:  www.rustaveli.org.ge;
ელ. ფოსტა: info@rustaveli.org.ge

   
სიახლეები
WSA — „ სამედიცინო განათლების ინოვაციური მეთოდები“
ქალთა სამეცნიერო ასოციაცია აქტიურად უჭერს მხარს სამეცნიერო და აკადემიური განვითარების საერთაშორისო ...
National Cyber Security Association - Georgia
კიბერუსაფრთხოების ეროვნულმა ასოციაციამ (NCSA) ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის (BTU) სტუდენტებისთვის ...
Women’s Scientific Association — ქალ მეცნიერთა ასოციაცია
...
ყველა სიახლე »