• ისე მოეპყარი მშობლებს,როგორც შენ ისურვებდი, რომ საკუთარი შვილები მოგეპყრან.
  სოკრატე
 • მე მხოლოდ ის ვიცი, რომ არაფერი ვიცი, მაგრამ ბევრმა ესეც არ იცის.
  სოკრატე
 • გონების განათლება გულის განათლების გარეშე საერთოდ არ არის განათლება.
  არისტოტელე
 • ყველას მეგობარი არავის მეგობარი არაა.
  არისტოტელე
 • განათლება საუკეთესო უზრუნველყოფაა სიბერის.
  არისტოტელე
 • ყოველი შემეცნება გავკვირვებით იწყება
  არისტოტელე
რეგისტრაცია რეპეტიტორებისთვის / პაროლის აღდგენა
სამეცნიერო კვლევითი დაწესებულებები

05/05/2015

2010-2011 წწ. განხორციელდა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დაქვემდებარებული რიგი საჯარო სამართლის იურიდიული პირების - სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების (კვლევითი ინსტიტუტების) რეორგანიზაცია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტრუქტურულ ერთეულებად - დამოუკიდებელ სამეცნიერო-კვლევით ერთეულებად მიერთების გზით. აღნიშნული პოლიტიკა მიზნად ისახავს სამეცნიერო და სამეცნიერო-სასწავლო დაწესებულებების ინტელექტუალური და მატერიალური პოტენციალის თანდათანობითი ინტეგრაციისათვის ხელშეწყობას, საგანმანათლებლო და  სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ეფექტურობის გაზრდას. რეორგანიზაცია ხელს შეუწყობს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მეცნიერების განვითარებისა და უმაღლესი განათლების პროგრამების საერთაშორისო სისტემასთან თავსებადობის ხარისხის გაუმჯობესებას, ახალი სამეცნიერო პერსონალის მომზადება - გადამზადების შესაძლებლობებისა  და სამეცნიერო პოტენციალის ამაღლებას.

მეცნიერებათა აკადემიები:

საქართველოში მოქმედებს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია სრული ავტონომიური უფლებებითა და სახელმწიფო დაფინანსებით და საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია სრული ავტონომიური უფლებებითა და სახელმწიფო დაფინანსებით.


სსიპ  საქართელოს  მეცნიერებათა  ეროვნული  აკადემია

პრეზიდენტი:  აკადემიკოსი გიორგი კვესიტაძე
მისამართი: თბილისი, რუსთაველის გამზ. N 52; ტელ: (+995 32) 299-88-91; ფაქსი: (+995 32) 299 88 91;
ელ.ფოსტაacademy@science.org.ge; giorgi.kvesitadze@science.org.ge
ვებ-გვერდი: http://www.science.org.ge

 
სსიპ  საქართველოს  სოფლის  მეურნეობის  მეცნიერებათა  აკადემია

პრეზიდენტი:  სსმ აკადემიის აკადემიკოსი გურამ ალექსიძე
მისამართი: თბილისი, 0102, ი. ჯავახიშვილის ქ. N51.
ტელ: / ფაქსი: (+995 32) 294 02 14;
ელ.ფოსტა:  akad_sm@geo.net.gegaas.georgia@gmail.com

ვებ-გვერდი:  www.academy-as-georgia.dsl.ge

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებები:

სსიპ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
დირექტორი: ბუბა კუდავა
მისამართი: ქ. თბილისი, მ.ალექსიძის 1, კორპ. 3,  ტელ: (+995 32) 247-42-42(104) ;  Fax: (+995 32) 363241;
ელ.ფოსტა: kudava@manuscript.ac.geinfo@manuscript.ac.ge;
ვებ-გვერდი: www.manuscript.ge
სსიპ  ივანე ბერიტაშვილის  ექსპერიმენტული  ბიომედიცინის ცენტრი

დირექტორი: დავით ნადარეიშვილი
მისამართი:  0160, თბილისი, გოთუას ქ. 14; 
ტელ: (+995 32) 2 370-305;  (+995 32) 2 371-231
ელ.ფოსტა: datkakh@yahoo.com; d.nadareishvili@lifescience.org.ge
ვებ-გვერდი: www. lifescience.org.ge

საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 10 სექტემბრის  276 დადგენილებით  ოთხი სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების - სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის, სსიპ რა­დი­ობიოლოგიისა და რადიაციული ეკოლოგიის ცენტრის, სსიპ მო­ლეკ­ულური ბიოლოგიისა და ბიოლოგიური ფიზიკის ინსტი­ტუტის და სსიპ ექსპერიმენტული ნევროლოგიის სამეცნიერო-კვლე­ვითი ცენტრის ლიკვიდაციის შედეგად, აღნიშნული ინსტიტუტების ბაზაზე შეიქმნა სსიპ სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა ცენტრი.

 საქართველოს მთავრობის  2011 წლის  28  ოქტომბრის  №407 დადგენილებით  სსიპ  სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა ცენტრს შეეცვალა სახელწოდება და ეწოდა  სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული  ბიომედიცინის  ცენტრი.
სსიპ გიორგი ელიავას სა­ხელობის  ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა დავირუსოლოგიის ინ­სტიტუტი

დირექტორი: მზია ქუთათელაძე

მისამართი: 0160, თბილისი, გოთუას ქ. 3. ტელ: (+995 32) 2 381604; (+995 32) 2 374910; ფაქსი: (+995 32) 238 27 62; (+995 32) 237 52 41;
ელ.ფოსტა:   kutateladze@pha.ge;    
ვებ-გვერდი: http://www.eliava-institute.org

საქართველოს მთავრობის  2010  წლის  10 სეწქტემბრის  №274  დადგენილებით     სსიპ გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი რეორგანიზებულ იქნა სსიპ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელ  სტრუქტურულ ერთეულებად - დამოუკიდებელ სა­მეცნიერო-კვლევით ერთეულად.

საქართველოს მთავრობის  2011  წლის  28  ოქტომბრის  №406  დადგენილების საფუძველზე განხორციელდა სსიპ – ილ­­იას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რეორგანიზაცია და  უნივერსიტეტის და­მო­უ­კიდებელი სტრუქტურული ერთეული – გიორგი ელიავას სახელობის ბაქ­ტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლო­გიის  სამეცნიერო-კვლევითი ერთეული დაფუძნდა საჯარო სამართლის იურ­იდიულ პირად – გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკ­რო­ბიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტად (2012 წლის 1 იან­ვრი­დან).

სსიპ ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებად რეორგანიზებული სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებები

2010 წელს:

 • პეტრე მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი
 • რაფიელ აგლაძის არაორგანული ქიმიის  და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი 
 • მიხეილ ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტი
 • ალექსანდრე ჯანელიძის გეოლოგიის ინსტიტუტი  
 • ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი  
 • თინათინ წერეთლის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი 
 • ალექსანდრე  ნათიშვილის  მორფოლოგიის  ინსტიტუტი 
 • კავკასიის ალექსანდრე თვალჭრელიძის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტი 
 • ივანე  ჯავახიშვილის ისტორიისა  და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი 
 • შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი 
 • ანდრია რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი 
 • ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი 
 • პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი 

2011 წელს:

 • არნოლდ ჩიქობავას სახელობის  ენათმეცნიერების ინსტიტუტი 
 • ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა

სსიპ  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის   სტრუქტურულ ერთეულებად რეორგანიზებული სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებები:

 • გიორგი წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი 
 • დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის ინსტიტუტი 
 • დიმიტრი უზნაძის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი 
 • პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი 
 • სავლე  წერეთლის ფილოსოფიის ინსტიტუტი 
 • თბილისის ბოტანიკური ბაღი და ბოტანიკის ინსტიტუტი 
 • გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი*   (საქართველოს მთავრობის  2011  წლის  28  ოქტომბრის  №406  დადგენილების საფუძველზე ისევ დაფუძნდა საჯარო სამართლის იურ­იდიულ პირად)

ა(ა)იპ საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებად რეორგანიზებული  სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებები:

 • აგრარული რადიოლოგიის და ეკოლოგიის ინსტიტუტი    
 • მიხეილ საბაშვილის ნიადაგმცოდნეობის, აგროქიმიისა  და მელიორაციის ინსტიტუტი 
 • სერგი დურმიშიძის ბიოქიმიის და ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტი 
 • სოფლის მეურნეობის ბიოტექნოლოგიის ცენტრი   
 • აგრარული ეკონომიკის ინსტიტუტი 
 • მებაღეობის,მევენახეობის და მეღვინეობის ინსტიტუტი 
 • ვასილ გულისაშვილის სატყეო ინსტიტუტი  
 • იულონ ლომოურის მიწათმოქმედების ინსტიტუტი    
 • ლევან ყანჩაველის მცენარეთა დაცვის ინსტიტუტი  
 • მეფუტკრეობის ინსტიტუტი 
 • მეცხოველეობის და საკვებწარმოების ინსტიტუტი 
 • მიხეილ რჩეულიშვილის მეცხოველეობის  ბიოლოგიური საფუძვლების ინსტიტუტი  
 • კონსტანტინე ამირაჯიბის სოფლის მეურნეობის მექანიზაცაციისა და ელექტროფიკაციის ინსტიტუტი 
 • ჩაის,სუბტროპიკული კულტურებისა და ჩაის მრეწველობის ინსტიტუტი 

სსიპ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებად  რეორგანიზებული  სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებები:

 • სამედიცინო ბიოტექნოლოგიის ინსტიტუტი  
 • იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტი 

სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებად რეორგანიზებული  სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებები:

 • არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი
 • ვლადიმერ ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი  
 • ნიკო მუსხელიშვილის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტი 
 • კვების მრეწველობის ინსტიტუტი
 • მემბრანული ტექნოლოგიების საინჟინრო ინსტიტუტი   
 • ჰიდროლოგიის  და  საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტი
 • ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი
 • წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი  
 • საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი
 • ,,ტალღა’’
 • ,,ტექინფორმი’’
 • ბიოტექნოლოგიის ცენტრი

სსიპ შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებად რეორგანიზებული  სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებები:

2010 წლიდან:

 • ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი 
 • ფიტოპათოლოგიის ინსტიტუტი

კირიაკ ზავრიევის სამშენებლო მექანიკისა და სეისმომედეგობის ინსტიტუტი რეორგანიზებულ იქნა საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 16 ნოემბრის 351   დადგენილებით   სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროსთან  სსიპ სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულების სახით (ამჟამად ექსპერტიზის ბიუროს  კირიაკ ზავრიევის სამშენებლო მექანიკისა, სეისმომედეგობის და საინჟინრო ექსპერტიზის  ცენტრი).

 

 

 

   
სიახლეები
Educational Consulting Group
ყურადღება !!!!! ...
უცხო ქვეყნის მოქალაქეების დაფინანსების სახელმწიფო პროგრამები
უცხო ქვეყნის მოქალაქეების დაფინანსება ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამებზე ...
სამეცნიერო კვლევითი დაწესებულებები
2010-2011 წწ. განხორციელდა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დაქვემდებარებული რიგი საჯარო ...
ყველა სიახლე »